آئین نامه های نظام فنی و اجرایی

آئین نامه فایل ضمیمه آئین نامه فایل ضمیمه
نظام فنی و اجرایی کشور آیین نامه روش کار شورای فنی استانها
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات-آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران آیین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات-آیین نامه مناقصه محدود
آیین نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات-آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
آيين نامه اجرایی نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات آيين نامه نظام اطلاع رساني عمومي قراردادها
آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات آيين نامه معاملات دولتي
آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی اصلاحیه اول آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
اصلاحیه دوم آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی ضوابط اجرایي روش طرح ساخت در پروژه هاي صنعتي
ضوابط اجرايي روش طرح و ساخت در پروژه های غیر صنعتی حد نصاب معاملات سال 96