اخبار آمار و اطلاعات

تقدیراز آقای خانزاده محتشمی جهت ارائه تحلیل کاربردی طرح هزینه و درآمد خانوار   [ +0 | -0 ]

تقدیراز آقای خانزاده محتشمی جهت ارائه تحلیل کاربردی طرح هزینه و درآمد خانوار

طی تقدیرنامه ای از سوی مدیرکل محترم دفتر جمعیت و نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران از آقای سعید خانزاده محتشمی جهت ارائه تحلیل کاربردی طرح هزینه و درآمد خانوار تقدیر بعمل آمدنظرات

پست شده توسط: آمار و اطلاعات
شاخه: General, چاپ, ایمیل