اخبار سازمان

انتصاب ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر   [ +149 | -14 ]

انتصاب ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر

طی حکمی از سوی دکتر محمّدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر حمید پوراصغری به سمت ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ این سازمان منصوب شد.


متن پیام بشرح ذیل است:تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل