اخبار سازمان

رئیس گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده‌های آماری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان:

اتمام اجرای طرح آمارگیری نیروی کار فصل تابستان 1396/اهمیت و ضرورت بالای نظارت بر اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر    [ +35 | -13 ]

اتمام اجرای طرح آمارگیری نیروی کار  فصل تابستان 1396/اهمیت و ضرورت بالای نظارت بر اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر

طرح آمارگیری نیروی کار فصل تابستان 1396 که از 21 مرداد ماه آغاز شده بود در سوم شهریور پایان یافت.


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، صادق اکبری کارشناس مسئول طرح آمارگیری نیروی کار معاونت آمار و اطلاعات سازمان با بیان اینکه نظارت یکی از ارکان مهم در اجرای با کیفیت طرح‌های آماری است گفت: این ﻃﺮح ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎري ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارائه ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﻓﺼﻮل و ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی با تأکید براینکه نظارت بر دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر از اﻫﻤﯿﺖ و ضرورت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ افزود: بر این اساس در اجرای این طرح، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺄﻣﻮران آﻣﺎرﮔﯿﺮ و سایر رده های اجرایی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و نظارت میدانی ﮐﻨﺘﺮل شده و اﺷﮑﺎﻻت جزئی و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮر یا پاسخگویان در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از موارد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮﻃﺮف گردید.

رئیس گروه آمارهای ثبتی، فرابری و پردازش داده‌های آماری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان به نظارت حین اجرای عملیات میدانی طرح مذکور در شهرستان‌های استان اشاره کرد و ادامه داد: در مرحله نظارت، میزان پوشش، کیفیت پرسشگری و پاسخگویی، نقاط قوت و ضعف امکانات اجرایی، سیستم‌ها و سایر موارد کنترل و بررسی و بازخورد آن جهت افزایش کیفیت اجرای طرح به سازمان و ده‌های اجرایی منتقل گردید.

وی اضافه کرد: در اجرای طرح آمارگیری نیروی کار فصل تابستان 1396 که از 21 مرداد الی سوم شهریور اجرا شد، به 2004 خانوار در نقاط شهری و روستایی سطح استان که به روش علمی و به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند مراجعه و اطلاعات مورد نیاز اخذ شد.

اکبری از نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار فصل بهار 1396  که در هفته سوم و چهارم اردیبهشت ماه اجرا گردید سخن گفت و ادامه داد: بررسی نتایج حاکی از آن است که نرخ بیکاری استان این فصل، معادل 10.6 درصد بوده که نسبت به فصل زمستان 1395 معادل 3.5 درصد کاهش و نسبت به بهار سال گذشته 1.3 درصد افزایش داشته است. این شاخص در نقاط شهری 14.3 درصد و در نقاط روستایی 5.1 دصد بوده است.

وی تصریح کرد: در بهار امسال 44.8 درصد جمعیت 10 ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسئول طرح آمارگیری نیروی کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان خاطرنشان کرد: بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1395) 6/6 درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان 1395)، 2.1 درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله گفت: 29.7 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1396 بیکار بوده‌اند.

وی به سهم اشتغال ناقص اشاره کرد و افزود: نتایج نشان می‌دهد که در بهار 1396معادل 9.4 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 49.7 درصد از شاغلین 15 ساله و بیش‌تر، 49 ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

اکبری در پایان گفت: بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار 1396، بخش خدمات با 45.3 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های کشاورزی با 33.1 درصد وصنعت با 21 درصد قرار دارند .

 

 تگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای سازمانی, چاپ, ایمیل