اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: جشنواره شهید رجایی کارآمدی کمی و کیفی دستگاه های اجرایی را رصد و ارزیابی می کند/ بودجه استانی براساس ارزیابی عملکرد تخصیص پیدا کند