اخبار سازمان

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: برنامه ریزی بدون آمار خسران منابع مالی و انسانی را به همراه دارد/ شبهه افکنی در آمارهای رسمی کشور تضعیف و تخریب سرمایه اجتماعی است