اخبار ملی

از سوي رئيس جمهور محترم

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور ابلاغ شد + پيوست ها   [ +14 | -6 ]

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور ابلاغ شد + پيوست ها

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور از سوي رييس جمهورمحترم  به تمامي دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.


بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸


پيوست هاي بخشنامه :

برنامه زمان‌بندي تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني

دستورالعمل جامع بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در چارچوب ميانمدت مخارج دولتي

دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت

سقف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر حسب امور و فصولتگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل