اخبار ملی

ارسال ایمیل

نام شما:
ایمیل:
حبر ارسالی: دریافتی مستمری بگیران در این دولت سه و نیم برابر شد/ تعامل سازنده با دنیا، آرامش اقتصادی و یاری اقشار ضعیف؛ از اهداف دولت و در راستای مدیریت نظام اسلامی است