بخشنامه های نظام فنی و اجرایی

ردیف بخشنامه فایل ضمیمه ردیف بخشنامه فایل ضمیمه
1 اصلاحیه آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران 20 اصلاحیه اول موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها
2 بخشنامه الحاقي به آيين نامه تشخيص صلاحيت مشاوران 21 اصلاحیه دوم موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها
3 بخشنامه مبلغ مناسب در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی 22 موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره
4 بخشنامه الحاقي به آيين نامه نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات 23 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات ژئوتکنيک و مقاومت مصالح
5 راهنماي مناقصات 24 موافقتنامه و شرايط عمومي آزمايشگاه مستقر در كارگاه
6 انعقاد پیمان اجراي كارهاي ساختماني بصورت سرجمع 25 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات نقشه‌برداري
7 نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران 26 موافقتنامه و شرح خدمات وحق الزحمه تهيه طرح هاي توسعه وعمران وحوزه نفوذ و تفصيلي شهرها
8 رعايت ضوابط فني حقوقي و قراردادي در پروژه هاي عمراني 27 موافقتنامه و شرح خدمات و حق الزحمه تهيه طرح توسعه و عمران جامع ناحيه
9 ضوابط اجرایی کارهای امانی در پروژه های استانی 28 شرح خدمات و حق الزحمه طرح هاي هادي روستايي
10 حق بيمه قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانكاران 29 شرح خدمات همسان مطالعه کارهای معماری
11 تهيه و تنظيم متن قرارداد مشاوره 30 موافقتنامه  و شرايط عمومي همسان خدمات مديريت طرح
12 فلوچارات نحوه خريد خدمات مشاوره 31 شرح عمومي خدمات مديريت طرح براي طرحهاي غيرصنعتي
13 تبيين مفاهيم آيين نامه خريد خدمات مشاوره 32 شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث-برای اجرای کارهای غیرصنعتی
14 راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب 33 موافقتنامه و شرايط عمومي قراردادهاي پژوهشي
15 مستندات راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب 34 موافقتنامه،پیوستها،شرایط عمومی و خصوصی تامین کالا و تجهیزات،ساختمان و نصب به صورت توام برای کارهای صنعتی
16 راهنماي تهيه شرح تفصيلي خدمات و مباني حق الزحمه خدمات مشاوره 35 موافقتنامه،پیوستها،شرایط عمومی و خصوصی پیمانهای مهندسی،تامین کالا و تجهیزات به صورت توام برای کارهای صنعتی
17 اصلاح كاربرد بخشنامه هاي تعرفه حق الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدي از برآورد کار 36 موافقتنامه،شرایط عمومی و خصوصی پیمانهای ساختمان و نصب  برای تاسیسات صنعتی و زیربنائی
18 نحوه و مهلت اطلاع رساني در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خريد خدمات مشاوره 37 چهارچوب موافقتنامه مشارکت عمومی-خصوصی
19 موافقتنامه،شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها

 

   حق الزحمه و فهرست بها