تازه های بخشنامه ها و مصوبات

 

سوالات متداول (97/4/16)

سوالات متداول ( 97/3/6 )

بخشنامه  میز خدمت (97/3/1)

دستورالعمل میز خدمت  ( 97/1/7)

ممیزی استقرار میز خدمت و ارزیابی اجرای دستورالعمل آن (97/1/7)

فرم پیوست 2 ( میز خدمت- 97/1/7)

روش استقرار میز خدمت حضوری(97/1/29)

 

بخشنامه در خصوص ارسال فرم 6   (97/4/16)

 دستورالعمل احراز اصالت هویت برخط 
ضوابط به‌ کارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین 

 بخشنامه دستورالعمل اجرايي فرآيند ارزشيابي عملكرد مديران و كارمندان رسمي، پيماني و كاركنان قراردادي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

بخشنامه بودجه 1397

بخشنامه افراد مستثني در قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور

بخشنامه ارتقاء طبقه مشاغل جدول شغل مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري (بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22/1/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان در سال 1396 (تصویبنامه شماره 5708/ت54204هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران)

دستورالعمل نحوه اِعمال 50 درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 2285 مورخ 6/1/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

ابلاغ شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه های اجرایی ملی و استانی (سازمان اداری و استخدامی کشور