دستورالعمل ها

 

دستورالعمل میز خدمت
دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی
دستورالعمل ارزشیابی نیروهای غیررسمی
دستورالعمل ساماندهی نیروهای انسانی 26-12-93
شیوه نامه ارزیابی سامانه ملی مدیریت ساختار