دستورالعملهای نظام فنی و اجرایی

ردیف دستورالعمل فایل ضمیمه ردیف دستورالعمل فایل ضمیمه
1 دستورالعمل طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران حقیقی 14 دستورالعمل بيمه پروژه ها در قراردادهاي خدمات مشاوره
2 دستورالعمل تفویض اختیار تشخیص صلاحیت مشاوران 15 دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
3 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران 16 دستورالعمل نحوه تعيين صلاحیت اشخاص حقيقي ياحقوقي واجدشرايط مشاوره
4 دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای)مشاوران 17 دستورالعمل نحوه مشارکت،همکاری و ارجاع كار گروه مشاركت مشاوره
5 دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه گران براي موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پايه یک 18 دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهاي خدمات مديريت طرح
6 دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای 19 دستورالعمل اجرايي تشخيص صلاحيت پيمانکاران پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت
7 دستورالعمل نحوه تعديل آحاد بهاي پيمانها 20 مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسي ارزش در دوره پيش از عمليات اجرا و ساخت
8 دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع ه آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی 21 دستورالعمل مهندسي ارزش در دوره ساخت
9 دستورالعمل نحوه ارايه  پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران به تفكيك فصل های فهرست بها 22 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1396
10 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل 23 دستورالعمل شرح خدمات و تعيين حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيک
11 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار 24 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران،حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
12 دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص 25 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران جامع ناحيه
13 دستورالعمل بيمه پروژه ها در قراردادهاي پيمانکاري 26 دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی