قوانین نظام فنی

ردیف قانون فایل
1      قانون برنامه و بودجه كشور
2      قانون محاسبات عمومي كشور
3      قانون حداكثر اسنفاده از توان فني و مهندسي كشور
4      قانون برگزاري مناقصات
5      قانون اساسنامه هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات