قوانین و مقررات معاونت آمار و اطلاعات

آئین نامه نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای آمارگیری دستگاههای اجرایی کشور
برنامه ملی آمار
قانون مرکز آمار ایران
نظام آماری کشور