عنوان

ردیف نام مشاور فایل ضمیمه ردیف نام مشاور فایل ضمیمه
1      بازرسی فنی پایه 3 10    ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی پایه 3
2      پی جویی و اکتشاف معدن پایه 3 11   ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی پایه 3
3      تأسیسات آب و فاضلاب پایه 3 12      شبکه های آبیاری و زهکشی پایه 3
4      ترافیک و حمل و نقل پایه 3 13      شهرسازی پایه 3
5      حفاظت و مهندسی رودخانه پایه 3 14      کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری پایه 3
6     حفاظت، مرمت، احیا و بهرهبرداری بناهای تاریخی و فرهنگی پایه 3 15      محیط زیست پایه 3
7      خطوط انتقال نفت و گاز پایه 3 16      مدیریت عمومی پایه 3
8      راهسازی پایه 3 17      مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی پایه 3
9      ژئوتکنیک پایه 3 18      نقشه برداری زمینی پایه 3