همکاران حوزه ریاست و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی سمت تصویر
  محمد علی محمدی   رئیس سازمان
  شراره کاووسی   مشاور
  محمد رضایی   رئیس حوزه
  علی دمساز   رئیس دبیرخانه
  علیرضا دائمی