همکاران مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی سمت تصویر نام و نام خانوادگی سمت تصویر
حمیده بکا مدیر رحمت اصلانیا کارشناس مسئول امور اداری
احمد آقاجانی رئیس گروه فناوری اطلاعات محمدتقی بلوک بخشی متصدی امور دفتری و بایگانی
علی کامران جم متصدی امور دفتری و بایگانی علی عاشوری  
داریوش رفیعی   فاطمه صفابخش  
غفار احمدیان   هادی شهبازی  
حسن اجدادی   مریم قنبرنیا  
مهدی کیانی نژاد   شهرام خورشیدی  
شهربانو کوشا   ولی خدابنده  
حسن سیامی