همکاران مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

نام و نام خانوادگی سمت تصویر نام و نام خانوادگی سمت تصویر
کیمیا تنهایی مدیر افشین عسکری رئیس گروه آموزش و توانمند سازی
نرگس حجازی کارشناس گروه آموزش و توانمند سازی مسعود یحیی زاده رئیس گروه پژوهش و آینده نگری
بهروز فولادی پناه کارشناس گروه پژوهش و آینده نگری ابراهیم شفیعی کارشناس پژوهش و آینده نگری
مجید حسینی نثار کارشناس برنامه ریزی کشوری رویا منصف کارشناس هماهنگی و پیگیری
مریم کریمی کارشناس اسناد و مدارک   فاطمه فلاحتکار  
بیژن دهقان   رامین احمدی پور  
مجمد سلطان زاده