همکاران مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

نام و نام خانوادگی سمت تصویر نام و نام خانوادگی سمت تصویر
کیمیا تنهایی مدیر افشین عسکری رئیس گروه آموزش و توانمند سازی
نرگس حجازی کارشناس گروه آموزش و توانمند سازی مسعود یحیی زاده رئیس گروه پژوهش و آینده نگری
بهروز فولادی پناه کارشناس گروه پژوهش و آینده نگری ابراهیم شفیعی کارشناس پژوهش و آینده نگری
فاطمه فلاحتکار   رویا منصف کارشناس هماهنگی و پیگیری
           
بیژن دهقان   رامین احمدی پور  
محمد سلطان زاده