همکاران مدیریت نظام فنی و اجرایی

نام و نام خانوادگی سمت تصویر نام و نام خانوادگی سمت تصویر
غلامرضا رحیمی مدیر احمد حجتی رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران
علی کهنسال رئیس گروه نظارت فنی اعظم حبیب پناه کارشناس  
علی پورمجیب کارشناس خلیل زبردست کارشناس
حسن فدائی کارشناس

 

دریافت فایل خدمات ارائه شده توسط مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه فنی شواری استان