همکاران معاونت آمار و اطلاعات

نام و نام خانوادگی سمت تصویر نام و نام خانوادگی سمت تصویر
وحید طیفوری معاون آمار و اطلاعات مهرداد نوروزی رئیس گروه منطقه ای و محاسبات قیمت
حبیبه میرعبدالعظیمی کارشناس محاسبات قیمت علیرضا معبودخواه کارشناس آمار
منصور کاظمی کارشناس آمار صادق اکبری رییس گروه آمارهای ثبتی ، فرابری و پردازش داده ها
امیر لولویی کارشناس عمومی آمار حسن هاشمی اکا رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی
عابدین انوری کارشناس نقشه برداری زهرا بنارمضانی حسابدار
عبدالعلی محزون   علی براری  
محدثه همتی   سعید محتشمی  
سولماز نجف زاده  

 

دانلود فایل اطلاعات همکاران