همکاران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

نام و نام خانوادگی سمت تصویر نام و نام خانوادگی سمت تصویر
محمدرضا گلی معاون شهرام نویری رئیس گروه عملکرد و توسعه منابع انسانی
نیما عسگرپور   محمد کریمی  
حامد فاتحی کارشناس توسعه منابع انسانی مریم شادبهر کارشناس توسعه منابع انسانی
ابراهیم حسین زاده کارشناس توسعه مدیریت روح انگیز رضایی کارشناس توسعه مدیریت
حسن جدی کارشناس پیگیری