همکاران معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی سمت تصویر نام و نام خانوادگی سمت تصویر
روزبه رحمانیان معاون هماهنگی برنامه وبودجه محمدرضا فرمند رئیس گروه  برنامه ریزی , آمایش و بهره وری 
محمدتقی اقدامی رئیس گروه تلفیق برنامه و بودجه مائده هدایتی کارشناس برنامه ریزی کشوری
کیومرث رضایی رئیس گروه تولیدی و امور زیربنایی عباس ذاکر استقامتی کارشناس برنامه ریزی کشوری
شهرزاد مشهدی کارشناس برنامه ریزی کشوری سعید آقایی کارشناس برنامه ریزی کشوری
محمدتقی رحمانی کارشناس برنامه ریزی کشوری کیوان نظری رئیس گروه علمی، فرهنگی و اجتماعی
فرشته آگاهی کارشناس برنامه ریزی کشوری فاطمه میرزایی رئیس گروه   امور اقتصادی ، سرمایه گذاری و مشارکت مردمی 
محمد مشعوفی کارشناس برنامه ریزی کشوری طاهره شجاع  
راحله محبوبی   مسعود حلاجی پور    
ابراهیم زحمتکش   بهرام حیدرپور  
خدیجه محمدپور   مهدی خیاطی