مصوبات

طبقه بندی مشاغل ISCO
طبقه بندی بین المللی سن
طبقه بندی حساب های سلامت
طبقه بندی فعالیت های اقتصادی ISIC-rev4
طبقه بندی محوری محصولات
طبقه بندی محوری محصولات CPC-rev2
طبقه بندی مصرف فردی بر حسب هدف
طبقه بندی وظایف دولت