فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی

پیشگفتار مدیر مسئول

کلیات تهیه این فصلنامه از سوی کمیته تخصصی تهیه نشریه GIS استان گیلان در سال ۱۳۹۳ تهیه و در گروه کارشناسی کاربران GIS وقت استان گیلان توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه ارائه گردید. در چهل و یکمین جلسه گروه کارشناسی کاربران ، GIS تهیه این فصلنامه مصوب و برای طرح و تأیید به شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان ارائه و در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و جهت اجرا به این سازمان ابلاغ گردید. پس ازآن، اقدامات مورد نیاز جهت اخذ مجوز انتشار فصلنامه مذکور به عمل آمد و مجوز انتشار در خردادماه سال ۱۳۹۵ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

 

 

سال اول / شماره ۱ / زمستان / ۱۳۹۵
سال دوم / شماره ۱ / بهار / ۱۳۹۶
سال دوم / شماره 2 / تابستان / 1396 
سال دوم / شماره 3 / پاییز / 1396

سال دوم / شماره 4 / زمستان / 1396

سال سوم / شماره 1 / بهار / 1397

سال سوم / شماره 2 / تابستان / 1397