وظايف کارکروه امور زيربنايي

وظايف کارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:
      الف ـ طرح هاي توسعه عمران شهري، مجموعه هاي شهري، طرح هاي جامع ناحيه اي، طرح هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف کميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
      ب ـ وظايف مرتبط با اجراي آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
      ج ـ طرح هاي هادي و جامع شهرها، طرح هاي فضاهاي شهري (طراحي شهري) و روستايي
      د ـ برنامه هاي بهينه سازي مصرف انرژي در استان
      هـ ـ برنامه هاي توسعه حمل و نقل استان، کنترل و نظارت بر حمل کالا و مسافر و ارتقاي بهره وري و افزايش ايمني در فعاليت هاي مختلف حمل و نقل
      و ـ توسعه سيستم هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده هاي نفتي
      ز ـ محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان
      ح ـ طرح هاي پدافند غيرعامل در استان
      ط ـ برنامه هاي توسعه کمي و کيفي مسکن استان
      ي ـ ساماندهي فضاها و سکونتگاه هاي روستايي و پروژه هاي بزرگ عمراني