وظايف کارگروه آمايش

وظايف کارگروه تخصصي آمايش سرزمين، محيط زيست و توسعه پايدار بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:
     
الف ـ سند چشم انداز توسعه استان
      ب ـ برنامه آمايش و اجراي آن در استان
      ج ـ برنامه هاي توسعه ميان مدت استاني و شهرستاني
      د ـ مکان يابي پروژه هاي بزرگ عمراني با توجه به اسناد توسعه استان و ملاحظات زيست محيطي و آمايش سرزمين.
     
هـ ـ طرحهاي توسعه ناحيه اي
      و ـ تدابير لازم جهت نقشه هاي اصلي (GIS) استان
      ز ـ طرح هاي توسعه با ملاحظات زيست محيطي در استان
      ح ـ سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه مديريت سبز در دستگاههاي اجرايي استان
      ط ـ تعامل فعال با شوراي هماهنگي توسعه منطقه اي
      ي ـ انتقال صنايع آلاينده و مزاحم به خارج از محدوده هاي جمعيتي با هماهنگي کارگروه تخصصي امور زيربنايي

ک- هماهنگی در اجرای برنامه ها و سیاستهای اجرایی شورای عالی آمار در استان

ل- شاخص ها و اولویت های موضوع های اماری مورد نیاز برنامه های توسعه استانی

م- اشاعه و ارتقای فرهنگ آماری متناسب با شرایط استان

ن- هماهنگی در اجرای بهینه سرشماری های عمومی و طرح های آمار گیری ملی در استان با رعایت استاندارد های مرکز آمار ایران