وظايف کارگروه استاندارد سازي

وظایف کارگروه تخصصی استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف- تبیین راهبردها و اولویت‌های نظام استانداردسازی و تنظیم سند چشم‌انداز توسعه کیفیت کالا و خدمات متناسب با شرایط و مزیت‌های خاص استان جهت ارایه به شورا

ب- بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی و وضعیت اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی محصولات استان و ارایه راهکارهای اجرایی

ج- پیشنهاد نحوه بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و تشکل‌ها و انجمن‌هی صنفی جهت مشارکت فعال در تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی و توسعه استاندارد سازی در استان

د- بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه و ارایه پیشنهادات لازم در جهت آموزش و افزایش آگاهی‌های عمومی و تخصصی در راستای استاندارد و کیفیت

هـ- پیشنهاد نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به منظور بهبود نظام نظارت و بارسی استاندارد و کیفیت و تقویت حقوق مصرف کننده در سطح استان و ایجاد بسترهای مناسب به منظور تسریع در روند رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در ارتباط با مقررات و ضوابط استاندارد

و- بررسی چگونگی تخصیص درصدی از منافع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانی جهت تدوین، ترویج و نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیز آزمایشگاه های فنی و مراکز ارزیابی انطباق استان

ز- ارایه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و پیگیری تخلفات احتمالی در زمینه مخاطرات اقتصادی، ایمنی، بهداشت و سلامت عمومی

ح- بررسی خط مشی و نحوه هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با صادرات و واردات در سطح استان به منظور کنترل های کیفی

ط- ارایه راهکارهای لازم جهت کنترل بازار و مراکز توزیع و عرضه در سطح استان در راستای رعایت استانداردها

ی- ارایه پیشنهادهای لازم جهت کنترل صحت عملکرد اوزان و مقیاس ها و وسایل سنجش مورد استفاده در داد و ستد عمومی مشمول استاندارد اجباری و نظارت بر وضعیت عیار فلزات گرانبها با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان

ک- کمک به تصمیم سازی در خصوص نحوه ترویج و پیاده سازی استانداردهای معیار مصرف انرژی در تولیدات و سامانه های انرژی بر در سطح استان

ل- ارایه پیشنهادهای لازم به منظور کنترل و نظارت بر نازل های سوخت مایع و گاز با هماهنگی دستگاه های مرتبط در سطح استان

م- پیگیری و اجرای مصوبات شورای استاندارد استان و تهیه گزارش از نتایج حاصله جهت ارایه به شورای برنامه ریزی و شورای استاندارد استان

ن- بررسی و تنظیم گزارش عملکرد استان ها در حوزه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت کالا و خدمات و پیشنهاد تشویق دستگاه های برتر و معرفی دستگاه های ناموفق و ناکارآمد.