وظايف کارگروه اشتغال

وظايف کارگروه تخصصي اشتغال بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:
     
الف ـ تعيين فعاليت هاي اولويت دار از نظر استفاده از تسهيلات بانکي با رعايت تصميمات شوراي عالي اشتغال
      ب ـ بسترهاي مناسب براي سرمايه گذاري بخش غيردولتي در بخشهاي مختلف اقتصادي با اولويت ايجاد اشتغال در مناطق توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته استان
      ج ـ وضعيت بازار کار و ارايه راه حل جهت کاهش ميزان بيکاري در سطح استان
      د ـ هماهنگي در سياست ها و خط مشي هاي اجرايي به منظور هدفمند نمودن آموزش ها  و تطبيق آن با نياز بازار کار
      هـ ـ شناسايي امکانات و محدوديت هاي آموزش فني و حرفه اي استان و تشويق بخش غيردولتي براي ايجاد مراکز آموزشي مورد نياز