وظايف کارگروه امور اجتماعي

وظايف کارگروه تخصصي امور اجتماعي، فرهنگي و خانواده، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:
     
الف ـ مسايل، مشکلات و نيازهاي بانوان، ايثارگران و جوانان استان در ابعاد اجتماعي، فرهنگي و آموزشي و بهبود شاخص هاي ذي ربط
      ب ـ کانونهاي آسيب پذير اجتماعي و ارايه راهکارهاي مناسب جهت بهبود شاخص هاي مرتبط به ويژه شاخص هاي زير ميانگين کشوري
      ج ـ کاهش اثرات ناشي از آسيب هاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، خودکشي، سرقت، فرار از خانه
      د ـ کمک به اقشار آسيب پذير
      هـ ـ هماهنگي نهادهاي متولي امور فرهنگي در استان
      و ـ بازيابي هويت و ارتقاي خودباوري در نسل جوان
      ز ـ تحکيم بنياد نهاد خانواده
      ح ـ ارتقاي شاخص هاي فرهنگي استان
      ط ـ طراحي و ساماندهي مراکز فرهنگي و گلزار شهدا