وظايف کارگروه امور اقتصادي

وظايف کارگروه تخصصي امور اقتصادي، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:
     
الف ـ جذب و تأمين منابع مالي از بازار سرمايه
      ب ـ سياست هاي ترجيحي، جذب سرمايه و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
      ج ـ منابع و مصارف شبکه بانکي استان و اظهارنظر درخصوص اولويت اعطاي تسهيلات و اعتبارات بانکي
      د ـ شيوه هاي حمايت از توليدکنندگان بخشهاي مختلف اقتصادي
      هـ ـ نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها در استان و ارايه گزارش در مقاطع سه ماهه به شورا
      وـ توسعه و پوشش بيمه اي محصولات کشاورزي و دامي
      ز ـ تنظيم خط مشي هاي صادرات استان و رفع مشکلات و موانع موجود
      ح ـ ارتقاط بهره وري از منابع و نهاده هاي بخش هاي ذي ربط
      ط ـ استفاده از ظرفيت هاي قانوني و اجرايي مناطق آزاد تجاري، ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي در راستاي سياست هاي توسعه استان
      ک ـ جذب سرمايه گذاري خارجي در استان
      ل ـ شناسايي قابليت ها و مزيت هاي نسبي گردشگري استان
      م ـ توسعه صنايع دستي و روستايي، تکميلي و تبديلي کشاورزي
      ن ـ اجراي قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در استان