وظايف کارگروه بانوان

وظایف کارگروه تخصصی بانوان و خانواده، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:

          الف ـ بررسی و تلفیق برنامه های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت مرتبط با امور بانوان و خـانواده در چارچـوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش، توسعه و عمران استان.

          ب ـ تدوین اولویتهای پژوهشی مرتبط با امور بانوان و خانواده و ارایه پیشنهاد به دبیرخانه شورا.

          ج ـ ارزیابی و نظارت و عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.

          د ـ شناسایی مسایل، مشکلات و نیازهای بانوان و خانواده استان در کلیه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی.

          هـ ـ هماهنگی جهت فراهم نمودن زمینه های لازم در رفع مشکلات بانوان و خانواده و کاهش نابرابری های جنسیتی در استان.

          و ـ برنامه ریزی برای تقویت مشارکت همه جانبه بانوان و خانوده در استان.

          ز ـ ایجاد هماهنگی در سیاستها و خط مشی های اجرایی جهت پیشبرد اهداف مرتبط با امور بانوان و خانواده در استان.