وظايف کارگروه تحول اداري

وظايف کارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:
     
الف ـ راهکارهاي تحول نظام اداري در استان
      ب ـ فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به بخش غيردولتي
      ج ـ استانداردسازي بانکهاي اطلاعاتي موجود و تشکيل بانکهاي اطلاعاتي جامع مورد نياز دستگاههاي اجرايي سازمان
      د ـ آموزشهاي شغلي و تخصصي کوتاه مدت کارکنان
      هـ ـ ارتقاي بهره وري در حوزه خدمات عمومي و نظارت بر حسن اجراي آن
      و ـ ساختار، ترکيب و توزيع بهينه نيروي انساني دستگاه ها.
ز- راهکارهای توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی

ح- راه‌کارهای به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین‌دستگاهی در استان

ط- راهکارهای توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خدمات الکترونیک درون و برون دستگاهی

ی- ساز و کارهای یکسان‌سازی، استانداردسازی و بهینه کردن تارنماهای (وبسایت‌ها) دستگاه‌های استانی

ک- شناسایی، اولویت‌بندی، هماهنگی و تسهیل جهت توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارایه بر بستر شبکه ملی اطلاعات در استان