وظايف کارگروه توسعه روستايي

وظایف کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری، بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می‌شود:

الف- تهیه سند توسعه روستایی استان

ب- هماهنگی در تدوین برنامه‌های توسعه و عمران روستا‌ها و توانمندسازی مناطق عشایری

ج- استخراج شاخص‌های توسعه روستایی در چارچوب شاخص‌های توسعه روستایی ملی و بررسی تغییرات شاخص‌های مربوط

د- ساز و کار هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان به منظور هم‌افزایی جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری

هـ- ارتقای شاخص‌های فرهنگی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی در حوزه روستایی متناسب با بسته توسعه روستایی و شرایط منطقه‌ای

و- شناسایی و بهره‌گیری از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی روستاها و مناطق عشایری استان در زمینه‌های مختلف

ز- بهبود حمل و نقل عمومی بار و مسافر در روستاها و ارتقای وضعیت ایمنی راه‌های روستایی و عشایری

ح- بسته‌های تشویقی و توسعه سرمایه‌گذاری در روستاها با رعایت سیاست‌های مرتبط

ط- تشویق و توسعه بیمه‌های اجتماعی در روستاها و مناطق عشایری

ی- تقویت و توسعه واحدها و نهادهای مردم نهاد مؤثر در امور توسعه روستایی

ک- رفع تنگناها و مشکلات موجود در زمینه افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در روستاها و مناطق عشایری

ل- ساماندهی و اسکان عشایر

م- تعیین اولویت در جهت تخصیص اعتبارات توسعه روستایی از محل اعتبارات استانی

ن- تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی روستایی در پیشبرد امور توسعه روستا

س- بررسی چالش‌ها و مسایل و مشکلات توسعه روستایی مرتبط با وظایف سایر کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و ارایه به کارگروه ذی‌ربط

ع- جلب مشارکت‌های مردمی در راستای توسعه اقتصادی روستاها و مناطق عشایری

ف- تهیه برنامه‌ها و ساز و کارهای لازم برای توانمندسازی دهیاران

متن آزمايشی ...