وظايف کارگروه درآمدها

وظايف کارگروه تخصصي درآمدها و تجهيزات منابع استاني بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:
      الف ـ گزارشهاي مربوط به وصول و تجهيز درآمدهاي استان
      ب ـ سياستهاي اجرايي وصول درآمدهاي استاني
      ج ـ نحوه وصول درآمدهاي استاني توسط دستگاههاي اجرايي وصول کننده و پيگيري رفع مشکلات آنها
      د ـ تجهيز و بکارگيري ساير منابع در راستاي برنامه هاي توسعه استان از جمله جلب مشارکت عمومي