وظايف کارگروه سلامت

وظايف کارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين مي شود:
      الف ـ اجرايي نمودن تصميمات شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي
      ب ـ مشکلات استاني مربوط به سلامت و امنيت غذايي استان و انعکاس پيشنهادهاي مربوط به دبيرخانه شورا
      ج ـ ارتقاي خدمات سلامت و امنيت غذايي در سطح استان
      د ـ وضعيت سلامت جسمي در گروه سني کودکان و نوجوان به ويژه دختران و راههاي بهبود آن
      هـ پيشگيري از عفونت و بيماري ايدز و کنترل آن
      و ـ بسته هاي تربيت بدني در جهت سلامت عمومي