وظايف کارگروه ميراث فرهنگي

وظایف کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:

     الف ـ برنامه های بلندمدت و میان مدت بخش گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان در چارچوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان

     ب ـ اولویت های پژوهشی امور میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پیشنهاد آن به کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری.

     ج ـ تقویت انگیزه سیر و سفر و سیاحت از طریق ایجاد تسهیلات، تأسیسات و تجهیزات گردشگری.

     د  ـ جذب حمایت های مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنها در زمینه حفظ و احیاء و معرفی میراث فرهنگی استان.

     هـ ـ جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در زمینه حفاری های غیرمجاز و تخریب آثار فرهنگی.

     و ـ توسعه تأسیسات اقامتی ارزان قیمت و اردوگاههای جهانگردی.

     زـ توسعه صنعت گردشگری استان از طریق آماده سازی و معرفی قطب های گردشگری.

     ح ـ حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی و تبلیغ و ترویج محصولات صنایع دستی استان.

     ط ـ محافظت از بناهای دارای ارزش فرهنگی ـ تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده است.

     ی ـ تنظیم خط مشی صادرات صنایع دستی استان و رفع مشکل و موانع موجود.

     ک ـ رفع مشکلات و موانع اجرایی مناطق نمونه گردشگری استان.

     ل ـ استفاده از امکانات تبلیغی برای معرفی سیمای گردشگری استان.

     م ـ غنی سازی اوقات فراغت به ویژه برای جوانان از طریق فرماندهی تورهای گردشگری و اکوتوریسم.

     ن ـ توسعه مشارکتهای مردمی از طریق تشویق و حمایت از راه اندازی، ترمیم، توسعه، بهسازی و ارایه خدمات بهتر و بیشتر مراکز گردشگری و نیز واحدهای اقامتی و پذیرایی استان.

     س ـ تغییر کاربری کاروانسراها و رباط ها به مراکز اقامتی میان راهی.

     ع ـ تربیت و آموزش نیروی انسانی در امور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان.

      ف ـ توسعه و تقویت تأسیسات گردشگری هتل ها، مهمانپذیرها و رستورانهای میانی راهی و چگونگی اداره آنها.

متن آزمايشی ...