پیمانکاران حقوقی استان گیلان

ردیف نام پیمانکار فایل ضمیمه ردیف نام پیمانکار فایل ضمیمه
1      آب پایه 3 11      راه و ترابری 3
2      آب پایه 4 12      راه و ترابری 4
3      آب پایه 5 13      راه و ترابری 5
4      ابنیه پایه 3 14      کاوش های زمینی پایه 5
5      ابنیه پایه 4 15      کشاورزی پایه 4
6      ابنیه پایه 5 16      کشاورزی پایه 5
7      ارتباطات پایه 5 17      مرمت آثار باستانی 5
8      تأسیسات و تجهیزات پایه 3 18      نفت و گاز پایه 5
9      تأسیسات و تجهیزات پایه 4 19      نیرو پایه 5
10      تأسیسات و تجهیزات پایه 5