پیمانکاران حقوقی استان گیلان

ردیف نام پیمانکار فایل ضمیمه ردیف نام پیمانکار فایل ضمیمه
1      آب پایه 3 11      ساختمان و ابنیه پایه 3
2      آب پایه 4 12      ساختمان و ابنیه پایه 4
3      آب پایه 5 13      ساختمان و ابنیه پایه 5
4      ارتباطات پایه 5 14      کاوش های زمینی پایه 5
5      تأسیسات و تجهیزات پایه 3 15      کشاورزی 4
6      تأسیسات و تجهیزات پایه 4 16      کشاورزی 5
7      تأسیسات و تجهیزات پایه 5 17      مرمت آثار باستانی 5
8      راه و ترابری پایه 3 18      نفت و گاز 5
9      راه و ترابری پایه 4 19      نیرو پایه 5
10      راه و ترابری پایه 5