مشاوران حقوقی استان گیلان

ردیف نام مشاور فایل ضمیمه ردیف نام مشاور فایل ضمیمه
1      گروه تخصصهای مشترک پایه 3 6      گروه معدن پایه 3
2      گروه خدمات مدیریت پایه 3 7      گروه مهندسی آب پایه 3
3      گروه راه و ترابری پایه 3 8      گروه میراث فرهنگی پایه 3
4      گروه شهرسازی و معماری پایه 3 9      گروه نفت و گاز پایه 3
5      گروه مطالعات کشاورزی پایه 3