پیمانکاران حقیقی استان گیلان

ردیف نام مشاور فایل ضمیمه ردیف نام مشاور فایل ضمیمه
1      آب 6      کاوش های زمینی
2      ابنیه 7      کشاورزی
3      ارتباطات 8      مرمت
4      تأسیسات 9      نیرو
5      راه