کارگروه آمايش سرزمين

  •     اعضاي کارگروه تخصصي آمايش سرزمين، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار به شرح زير تعيين مي شوند:

      الف ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (رييس)
      ب ـ مديرکل دفتر برنامه ريزي و بودجه استانداري (دبير)
      ج ـ مديرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداري
      د ـ مدير کل مديريت بحران استان
      هـ ـ مديرکل حفاظت محيط زيست استان
      و ـ نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير
      ز ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
      ح ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي
      ط ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
      ي ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي استان
      ک ـ نماينده وزارت نيرو به انتخاب وزير

ل – مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

م- مدیر کل امور اقتصادی و  دارایی استان

ن- مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

س- مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

ع- مدیر کل ثبت احوال استان

ف- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

ص- مدیر کل پست استان

ق- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان

ر- مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان

ش- مدیر کل منابع طبیعی استان

ت- مدیر کل استاندارد استان

ث- نماینده شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست