کارگروه اشتغال

  •  اعضاي کارگروه تخصصي اشتغال به شرح زير تعيين مي شوند:

      الف ـ معاون ذی ربط استاندار (رييس)
      ب ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي (دبير)
      ج ـ رييس واحد استاني وزارت اموراقتصادي و دارايي
      د ـ رييس و واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
      هـ ـ رييس واحد استاني وزارت جهادکشاورزي
      و ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي
      ز ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
      ح ـ رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران
      ط ـ مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري
      ي ـ مديرعامل سازمان منطقه آزاد (درصورت وجود)
      ک ـ مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان
      ل ـ سرپرست يکي از بانکهاي استان به انتنخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانکها

م- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری