کارگروه امور اقتصادي

  •  اعضاي کارگروه تخصصي امور اقتصادي به شرح زير تعيين مي شوند:

      الف ـ استاندار (رييس)
      ب ـ مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري (دبير)
      ج ـ رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي
      د ـ رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي
      هـ ـ رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت
      و ـ رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي
      ز ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان
      ح ـ رييس واحد استاني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
      ط ـ مديرکل منابع طبيعي استان (بدون حق رأي)
      ک ـ نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير
      ل ـ مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان (بدون حق رأي)
      م ـ مدير کل گمرک استان (بدون حق رأي)
      ن ـ سرپرست يکي از بانکهاي استان به انتخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانکها (در استان تهران به پيشنهاد استاندار و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي)
      س ـ دو نفر از کارآفرينان برتر استان يا افراد صاحب نظر به پيشنهاد رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون استان و تاييد رييس کارگروه

ع- رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

ف- مدیر کل استاندارد استان