کارگروه تحول اداري

  •  اعضاي کارگروه تخصصي تحول اداري و دولت الکترونیک به شرح زير تعيين مي شوند:

الف- استاندار (رییس)

ب- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر)

ج- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

د- مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

هـ- مدیر کل فنآوری اطلاعات استانداری

و- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

ز- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ح- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ط- مدیر کل راه و شهرسازی استان

ی- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ک- نماینده وزارت نیرو با معرفی وزیر نیرو

ل- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مرکز استان

م- مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان

ن- شهردار مرکز استان

س- رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان

ع- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

ف- مدیر کل استاندارد استان

ص- مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری

ق- یک نفر از رؤسای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری