کارگروه توسعه روستايي و عشايري

  •  اعضای کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایری به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معاون برنامه‌ریزی استانداری (رییس)

ب- مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری (دبیر)

ج- مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری

د- مدیر کل راه و شهرسازی استان

هـ- مدیر کل جهاد کشاورزی استان

و- مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان

ز- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

ح- مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان

ط- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

ی- مدیر کل آموزش و پرورش استان

ک- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

ل- مدر کل حفاظت محیط زیست استان

م- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ن- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

س- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان

ع- مدیر کل امور عشایر  استان

ف- مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر استان

ص- یکی از بخشداران استان به پیشنهاد رییس کارگروه و تأیید کارگروه

ق- نماینده دهیاران استان به انتخاب دهیاران

ر- یک نفر از روسای شورای اسلامی روستا با معرفی رییس شورای اسلامی استان