گردش کار

ردیف نام فرآیند فایل ضمیمه
1 انجام امور دبیرخانه ای جلسات شورای فنی استان
2 تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران
3 نظارت فنی بر پروژه های عمرانی