اخبار
  • چهارمین نشست کارگروه تلفیق بخش آب تدوین برنامه ششم توسعه استان برگزار شد

    به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان گیلان، چهارمین نشست هم اندیشی تدوین سند توسعه برنامه ششم استان گیلان در بخش آب،  به منظور بررسی چالشها، اهداف کلی ، راهبردها، سیاستها و اقدامات بخش آب، با دبیری خانم کاووسی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه استان  و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، شرکت آبفا شهری، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آبفار، اداره کل حفاظت محیط زیست، آب منطقه ای گیلان منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی درسالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان گیلان برگزار گردید.

    ادامه خبر

  • برگزاری چهارمین نشست کارگروه تلفیق محیط زیست تدوین برنامه ششم توسعه استان

    به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه گیلان، چهارمین نشست هم اندیشی تدوین سند توسعه برنامه ششم استان، به منظور بررسی چالشها، اهداف کلی، راهبردها، سیاستها و اقدامات بخش محیط زیست، با دبیری خانم کاوسی مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه استان و با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان، کارشناسان و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، محیط زیست، شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت شهرکهای صنعتی، سازمان صنعت و معدن و تجارت، سازمان پسماند استان، معاون پسماند شهرداری رشت، نماینده NGOو نماینده جوانان درسالن جلسات سازمان برنامه و بودجه استان گیلان برگزار گردید.

    ادامه خبر