شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ بر روي سايت سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت.  

شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ سطح استان به همراه چک لیست های مربوط بر روی سایت سازمان اداری و استخدامی قرار گرفت.


شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1398 از لینک ذیل قابل دریافت می باشد

دستورالعمل امتیاز دهی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 98

پست شده توسط: admin
در روز 1398/9/13 ساعت 07:50:41 , شاخه: عمومی