اخبار مطالعات آمایش استان

مستندات برنامه آمایش سرزمین استان   [ +1 | -0 ]

مستندات برنامه آمایش سرزمین استان

پیرو جلسه مورخ 1397/4/17 کارگروه آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه در محل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان برگزار گردید، مستندات برنامه آمایش سرزمین استان (فصول 1 تا 6) برای بررسی  و نیز معرفی طرح‌ها و پروژه های اولویت دار دستگاههای اجرایی استان بر اساس چهارچوب ارایه شده در جلسه یاد شده، بارگذاری شده است.


  1. تحلیل وضعیت منابع طبیعی
  2. تحلیل جمعیت
  3. نظام سکونتگاهی و ساختار فضایی
  4. تحلیل نظام شهری و روستایی
  5. جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات فصول 1 تا 4
  6. چشم انداز و طراحی سناریوهای توسعه فضایی استان
  7. آینده نگاری

نظرات

پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: General, چاپ, ایمیل