اخبار مطالعات آمایش استان

فایل جمع بندی طرح آمایش استان گیلان   [ +1 | -0 ]

فایل جمع بندی طرح آمایش استان گیلان

پیرو جلسات برگزار شده در خصوص مطالعات آمایش استان گیلان در ادامه فایل فصل جمع بندی ارائه شده است.


فصل جمع بندی طرح آمایش استان گیلان


نظرات

پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: General, چاپ, ایمیل