اخبار ملی

خدمت رساني ۳۳۱۴ ميليارد توماني به معلولان در لايحه بودجه ۱۴۰۰   [ +59 | -46 ]

 خدمت رساني ۳۳۱۴ ميليارد توماني به معلولان در لايحه بودجه ۱۴۰۰
براي اجراي قانون حمايت از حقوق معلولين (۱۳۱۵۱۰)»، مبالغ معادل ۱۷۰۰ ميليارد تومان ،همچنين از محل رديف اصلي سازمان بهزيستي كشور تحت عنوان «سازمان بهزيستي كشور - (۱۳۱۵۰۰)»، مبلغ ۱۶۱۴ ميليارد تومان بابت پوشش بعضي از تعهدات مندرج در قانون در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰پيش‌بيني شده است.

به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط‌عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارشي درروزنامه تعادل با عنوان " لايحه بودجه ۱۴۰۰ هم دردي از معلولان دوا نمي‌كند" اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
به منظور اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ كل كشور علاوه بر اعتبار مندرج در رديف مستقل «سازمان بهزيستي كشور - اجراي قانون حمايت از حقوق معلولين (۱۳۱۵۱۰)»، معادل ۱۷۰۰ ميليارد تومان (با رشد ۳۱ درصد) پيش‌بيني گرديده است؛ همچنين از محل رديف اصلي سازمان بهزيستي كشور تحت عنوان «سازمان بهزيستي كشور - (۱۳۱۵۰۰)»، مبلغ ۱۶۱۴ ميليارد تومان در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ بابت پوشش بعضي از تعهدات مندرج در قانون مزبور از قبيل حق بيمه سهم كارفرمايي و خويش‌فرمايي معلولان تحت پوشش، كمك به تأمين، تعمير و اجاره مسكن معلولان، حمايت از اشتغال معلولان، پرداخت مستمري معلولان شديد و خيلي شديد تحت پوشش، كمك به مراقبت، نگهداري و توانبخشي معلولان و بيماران رواني مزمن در مراكز غيردولتي و خانواده، كمك به توانبخشي و آموزش معلولان در مراكز غيردولتي روزانه، حق پرستاري معلولان ضايعه نخاعي، شهريه دانشجويان، كمك هزينه وسايل بهداشتي و درماني و كمك هزينه وسايل توانبخشي پيش‌بيني شده است. به عبارت ديگر در مجموع ۳۳۱۴ ميليارد تومان اعتبار بابت ارائه خدمات تعريف‌شده در قانون حمايت از حقوق معلولان در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ پيش‌بيني شده است.
شايان ذكر است در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور براي اجراي برنامه‌هاي فوق اعتباري معادل ۱۶۳۷ ميليارد تومان نيز پيش‌بيني شده كه تاكنون ۱۰۹۱ ميليارد تومان، معادل ۶۷ درصد از اعتبارات پيش‌بيني‌شده، به سازمان بهزيستي كشور پرداخت شده استتگ‌ها:  
پست شده توسط: روابط عمومی
شاخه: خبرهای ملی, چاپ, ایمیل